Breadcrumb

Podmínky používání

NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ UVEDENÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Úvod

Tyto webové stránky (www.santen.cz) vlastní a provozuje společnost Santen Oy (dále jen „Santen“), která vykonává svou činnost ve Finsku a v České republice jednající prostřednictvím organizační složky Santen Oy. Účelem těchto webových stránek je nabízet našim internetovým návštěvníkům (dále jen „vy“ nebo „uživatelé“) všeobecné informace o činnosti společnosti Santen, jak jsou blíže popsány níže, o Podmínkách (jak jsou definovány v následujícím odstavci), a další informace vyžadované příslušnými zákony a předpisy.

Tyto podmínky používání webových stránek (dále jen „Podmínky“), jakož i Zásady ochrany soukromí upravují užívání těchto webových stránek.. Přístupem na tuto webovou stránku nebo jejím jiným použitím potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili, že se na tuto webovou stránku vztahují tyto Podmínky, jak jsou specifikovány níže, a prohlašujete, že vám je alespoň 18 let.

Santen si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Takové změny nabývají účinnosti ihned po uveřejnění na webových stránkách. Pokud budete po nabytí účinnosti takových změn dále vstupovat na tyto webové stránky nebo je používat, bude to považováno za váš výslovný souhlas s upraveným zněním Podmínek.

Licence a rozsah používání

Tyto webové stránky, včetně jejich „obecného vzhledu a dojmu“ a veškerého jejich obsahu včetně textu, obrázků, grafiky, video souborů, jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími příslušnými zákony a smlouvami po celém světě. Tento obsah nebo licence k jeho použití náleží společnosti Santen. Všechna práva vyhrazena.

Nic z obsahu těchto webových stránek nelze vykládat jako poskytnutí licence nebo udělení jiných práv na základě jakéhokoli patentu, ochranné známky, autorského práva nebo jiného duševního vlastnictví společnosti Santen nebo jakékoli třetí strany. Santen je oprávněna z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění ukončit, změnit nebo omezit vaše používání těchto webových stránek.

Obsah těchto webových stránek není povoleno bez výslovného předchozího svolení společnosti Santen kopírovat, stahovat, měnit, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím stranám za jiným účelem než k osobnímu nekomerčnímu použití.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky na tomto webu chráněny zákony o ochranných známkách. Názvy produktů společnosti Santen, její loga, vzory, slogany a obchodní grafika, jež se objevují na těchto webových stránkách, představují registrované ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy nebo designy a jsou chráněny příslušnými zákony. Proto jsou veškeré činnosti porušující tato práva přísně zakázány.

Názvy dalších společností, produktů či služeb uvedené na těchto webových stránkách mohou být ochrannými známkami nebo servisními značkami třetích stran.

Zřeknutí se a omezení odpovědnosti

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMACE NA NICH UVEDENÉ JSOU POSKYTOVÁNY VE SVÉ AKTUÁLNÍ PODOBĚ, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ ZÁRUKY. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU ZA TO, ŽE INFORMACE UVEDENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU AKTUÁLNÍ, PŘESNÉ ČI ÚPLNÉ, A VY BYSTE SE NA TYTO INFORMACE NEMĚLI SPOLÉHAT PŘI JAKÉMKOLI ROZHODOVÁNÍ NEBO JEDNÁNÍ. TÍMTO SE ZŘÍKÁME JAKÝCHKOLI ZÁRUK ZA TO, ŽE INFORMACE UVEDENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SE BUDOU ZOBRAZOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO ŽE SE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBUDOU VYSKYTOVAT VIRY, WORMY, TROJSKÉ KONĚ NEBO JINÝ KÓD PROJEVUJÍCÍ SE POŠKOZUJÍCÍM NEBO NIČIVÝM ZPŮSOBEM.

Společnost Santen vynakládá maximální úsilí, aby obsah těchto webových stránek byl přesný, úplný a aktualizovaný, avšak Santen výslovně odmítá jakoukoli záruku nebo prohlášení týkající se jeho přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti.

Santen si dále vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit provoz těchto webových stránek bez předchozího upozornění, přičemž jí nevznikne žádná odpovědnost za žádné škody či ztráty způsobené takovým krokem.

Než se začnete spoléhat na jakékoli informace, je na vás, abyste si je ověřili. Používání těchto webových stránek a obsahu zde dostupného je na vaše vlastní riziko. Je vaší povinností přijmout vhodná opatření k prevenci vzniku škod způsobených počítačovými viry, wormy apod. a společnost Santen nenese odpovědnost za žádné škody způsobené jakýmikoli takovými škodlivými prvky.

Odmítnutí odpovědnosti za lékařské nebo odborné služby

Obsah těchto webových stránek je určen k poskytnutí obecného zdroje informací o léčivých přípravcích a službách společnosti Santen, ke zvýšení povědomí a k poskytování vědeckých a vzdělávacích informací o souvisejících nemocech a není zamýšlen a neměl by být používán jako náhrada nebo jako lékařský posudek nebo lékařská rada týkající se konkrétních lékařských problémů nebo faktických okolností. Uživatelům těchto webových stránek se výslovně doporučuje vyhledat ihned lékařskou radu u svého ošetřujícího lékaře v souvislosti s jakýmkoli zdravotním stavem, který by mohl vyžadovat léčbu.

Informace od uživatelů

Společnost Santen není povinna odpovídat na komunikaci zaslanou e-maiovým formulářem nebo poštou v souvislosti s těmito webovými stránkami. Pokud zákon nevyžaduje něco jiného a pokud naše Zásady ochrany souhkromí, považují se veškerá komunikace nebo materiály, jež vám jsou poskytovány prostřednictvím těchto webových stránek e-mailem nebo jinou cestou, včetně veškerých dat, dotazů, komentářů, návrhů apod., za nedůvěrné a nechráněné a jako s takovými s nimi bude nakládáno.

Ochrana soukromí

Veškeré údaje umožňující identifikaci konkrétních osob shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek budou zpracovávány a používány v souladu s našimi následujícími zásadami Zásady ochrany soukromí a zároveň také Zásady používání cookies Jež jsou odkazem zapracovány také do těchto Zásad. O bližší informace o našich postupech při zajišťování ochrany soukromí nás můžete požádat e-mailem na adrese: privacy-emea@santen.com.

Pokud se písemně nedohodneme jinak, požadujeme, abyste jakékoli osobní údaje, které vám poskytujeme o našich zaměstnancích a/nebo třetích osobách, používali pouze k účelům, ke kterým vám jsou tyto informace sdělovány, a v souladu s příslušnými zákony a předpisy o ochraně údajů.

Pracovní příležitosti

Vítáme projevy zájmu o zaměstnání ve společnosti Santen. Santen při přijímání zaměstnanců nebo jejich zaměstnávání nikoho nediskriminuje na základě rasy, barvy pleti, náboženství, zdravotního postižení, národního původu, věku, pohlaví nebo jiných vlastností chráněných příslušnými federálními, státními nebo místními zákony. Berete na vědomí, že výzva k odeslání vašeho životopisu nebo vyjádření zájmu o pracovní pozici zveřejněnou na tomto webu není zamýšlena jako vznik pracovní smlouvy nebo jakékoli jiné výhody mezi vámi a společností Santen a ani žádnou takovou smlouvu či výhodu nezakládá. Berete na vědomí, že jakákoli komunikace zaslaná společnosti Santen s dotazem ohledně zaměstnání nebude sama o sobě považována za žádost o zaměstnání a nezakládá žádnou povinnost společnosti Santen na ni reagovat. Pokud bude mít Santen zájem s vámi prodiskutovat pracovní příležitosti, bude vás kontaktovat v reakci na váš dotaz.

Pokud se chcete dozvědět více o možnostech práce ve společnosti Santen, navštivte Volné pracovní pozice. Pokud vás zajímá, jak společnost Santen shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje k účelům výběru a náboru zaměstnanců, přečtěte si Zásady náboru zaměstnanců - Recruitment policy.

Webové stránky třetích stran a odkazy

Abychom vám vyšli vstříc, můžeme vám poskytnout odkazy na webové stránky třetích stran. Takové odkazy nepředstavují podporu produktů nebo služeb třetích stran ani žádného obsahu těchto webových stránek třetích stran ze strany společnosti Santen. Mějte na paměti, že společnost Santen nenese žádnou odpovědnost ani nemá žádná oprávnění ve vztahu k obsahu takových webových stránek třetích stran, a tudíž neodpovídá za žádné ztráty či škody, jež vám případně mohou z jejich používání vzniknout. Vstup na jakékoli webové stránky prostřednictvím odkazu z těchto webových stránek je na vaše vlastní riziko.

Dále musíte získat předchozí písemné povolení od společnosti Santen, pokud máte v úmyslu zveřejnit tento web na jakémkoli jiném webu nebo použít tento web jinak, než jak je uvedeno v těchto Podmínkách. Mějte na paměti, že společnost Santen nenese žádnou odpovědnost ani nemá žádná oprávnění ve vztahu k obsahu jakýchkoli webových stránek, jež zveřejňují nebo používají tyto webové stránky Santen.

Sociální sítě

Zpravodajství, finanční zprávy a veškerý další obsah na těchto webových stránkách odrážejí oficiální zásady a stanoviska společnosti Santen. Společnost Santen má účty na sociálních sítích (jako je LinkedIn, Twitter) sloužící jako komunikační kanály k informování o novinkách a svých nejnovějších aktivitách a také o pracovních příležitostech pro externí uživatele. Nicméně informace zveřejňované zaměstnanci společnosti Santen na sociálních sítích a dalších obdobných službách neodrážejí zásady a stanoviska společnosti Santen.

Abychom zajistili, že naše korporátní komunikace bude v souladu s naší vizí a současnými etickými, právními a regulačními normami, zavedli jsme několik základních pokynů, které vám pomohou pochopit, jak považujeme za vhodné používat sociální média společnosti Santen. Pokud máte zájem o více informací, přečtěte si naše Oficiální podmínky používání sociálních sítí - Santen EMEA official social media terms of use.

Rozhodné právo, jurisdikce a oddělitelnost

Tyto Podmínky se řídí finskými právními předpisy a budou vykládány v souladu s nimi. Tyto Podmínky se řídí finskými právními předpisy a budou vykládány v souladu s nimi.

Společnost Santen nezaručuje, že informace na webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné k použití na jiných místech, a přístup na webové stránky společnosti Santen z území, kde může být obsah webových stránek nezákonný, je zakázán. Ti, kteří se rozhodnou pro přístup na webové stránky Santen z jiných míst nebo zemí než Česká republika, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědní za dodržování příslušných místních zákonů.

Pokud bude kterékoli z ustanovení těchto Podmínek soudem příslušné jurisdikce shledáno neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení v plném rozsahu platná a účinná. Santen může v takovém případě řádně nahradit takové neplatné či nevymahatelné ustanovení těchto Podmínek platným a vymahatelným ustanovením zajišťujícím v maximálním možném rozsahu naplnění ekonomických, obchodních a dalších cílů původního neplatného či nevymahatelného ustanovení.

Odpovědnost a porušení povinností

Přebíráte veškerou odpovědnost za vaše používání těchto webových stránek nebo za přístup k nim, včetně přístupu k jakýmkoli textům společnosti Santen nebo jiným textům získaným prostřednictvím tohoto webu, a vzdáváte se veškerých nároků nebo důvodů k žalobě proti společnosti Santen.
 
Dále se tímto zavazujete, že nebudete tyto webové stránky používat k následujícímu:
(a) nahrávání, zveřejňování, e-mailové rozesílání nebo jiné formy předávání obsahu, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, zavádějící, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážlivý, narušující soukromí jiného člověka, nenávistný nebo rasově, etnicky nebo jinak nevhodný;
(b) nahrávání, zveřejňování, e-mailové rozesílání nebo jiné formy předávání osobních údajů o jiných osobách bez předchozího písemného souhlasu těchto osob;
(c) nahrávání, zveřejňování, e-mailové rozesílání nebo jiné formy předávání jakéhokoli obsahu, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná chráněná práva jakékoli strany;
(d) porušování jakýchkoli platných zákonů či předpisů týkajících se vašeho používání webových stránek, zejména (avšak nikoli pouze) předpisů vyhlášených kteroukoli burzou cenných papírů; nebo
(e) shromažďování nebo uchovávání osobních údajů dalších uživatelů.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme ukončit váš přístup na webové stránky, pokud se zjistí, že vaše chování je nezákonné, násilné a neslučitelné s duchem a jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek. Kromě toho si vyhrazujeme právo odstranit veškerý materiál, který budeme považovat za nevhodný, nezákonný nebo jinak v rozporu s našimi přijatými hodnotami a etickými standardy.

Doporučujeme uživatelům, kteří naleznou nevhodný obsah, aby nás okamžitě kontaktovali zde: info_cz@santen.com.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto Podmínek nás kontaktujte zde: info_cz@santen.com.


Poslední aktualizace: 24. září 2020