Breadcrumb

Zásady ochrany soukromí společnosti Santen pro Českou republiku

Záleží nám na ochraně soukromí

Tyto webové stránky (www.santen.cz) provozuje společnost Santen Oy ("Santen" nebo "Santen Oy" ) aby nabídla svým internetovým návštěvníkům (dále jen „vy“ nebo „uživatelé webových stránek“) více všeobecných informací o činnosti společnosti Santen, jak je podrobněji popsáno dále. Společnost Santen Oy provozuje svou činnost ve Finsku a v České republice prostřednictvím organizační složky Santen Oy. Veškeré osobní údaje týkající se fyzických osob na území České republiky shromažďované společností Santen Oy, jak je popsáno v těchto Zásadách (jak jsou definovány níže) bude společnost Santen Oy shromažďovat a nakládat s nimi v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně údajů, jak je podrobněji popsáno v těchto Zásadách.Ve společnosti Santen si uvědomujeme důležitost ochrany soukromí a osobních údajů a zavazujeme se zajišťovat ji ve vztahu ke všem fyzickým osobám, s nimiž přicházíme do kontaktu – včetně externích poskytovatelů služeb, pacientů, účastníků klinických studií, veřejnosti, zaměstnanců, zástupců regulačních orgánů, zástupců zdravotnických organizací, zdravotníků a obchodních partnerů.

Úvod

Tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) upravují způsob, jakým Santen shromažďuje, zpracovává a chrání osobní údaje fyzických osob, s nimiž přicházíme do kontaktu. Tyto zásady jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly činit informovaná rozhodnutí při používání našeho webu nebo při interakci s námi.

Doporučujeme fyzickým osobám, aby si tyto Zásady pečlivě přečetly, než poskytnou jakékoli své osobní údaje a/nebo než vyplní jakýkoli elektronický formulář uvedený na těchto webových stránkách. Návštěvou těchto webových stránek nebo poskytnutím vašich osobních údajů naší společnosti vyjadřujete svůj souhlas s tím, abychom shromažďovali, používali a dále předávali vaše osobní údaje způsobem popsaným v těchto Zásadách.

Rozsah působnosti těchto Zásad

Tyto Zásady jsou konkrétně určeny k poskytování informací uživatelům našich webových stránek, akcionářům společnosti Santen, zástupcům veřejnosti, kteří jsou v kontaktu se společností Santen, pacientům, kteří používají produkty Santen, účastníkům klinických studií sponzorovaných společností Santen a osobám, s nimiž obchodujeme, jako jsou dodavatelé, smluvní partneři, konzultanti, regulační orgány, zaměstnanci, zmocněnci, delegáti dodavatelů a partnerů a návštěvníci kanceláří Santen. 

Zásady a další prohlášení týkající se ochrany soukromí

Tyto webové stránky byly navrženy primárně za účelem poskytování informací o činnosti společnosti Santen. Proto ve většině případů není vyžadováno shromažďování osobních údajů uživatelů.


V některých případech, jako je např. sekce pracovních příležitostí, hlavní stránka kontaktních údajů nebo formulář lékařského dotazníku, je uživatel požádán, aby vyplnil přihlášku nebo formulář shromažďující určité údaje. V těchto případech se uživatel vždy může sám rozhodnout, zda poskytne své údaje, přičemž je mu poskytnuta informace o ochraně soukromí popisující způsob používání údajů a dalších informací v souladu se zákonem. Doporučujeme vám si tuto informaci přečíst, než své údaje poskytnete.


Kromě toho, pokud by bylo v určitých omezených případech nutné shromažďovat osobní údaje k jiným účelům, bude to výslovně uvedeno v informaci o ochraně soukromí vyžadované zákonem, aby byla zajištěna transparentnost a informovanost uživatelů.


Cílem těchto informací o ochraně soukromí je definovat limity a způsoby zpracování osobních údajů v jednotlivých službách, na jejichž základě může návštěvník svobodně udělit souhlas (v případě potřeby) a případně povolit shromažďování údajů a jejich následné používání.


Bližší informace o tom, jak Santen zpracovává osobní údaje v souvislosti s následujícími tématy, zjistíte kliknutím na tyto odkazy:

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Můžeme shromažďovat a zpracovávat mimo jiné následující osobní údaje o vás:

 • Obecné údaje, jako je jméno, poštovní nebo e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a další informace, jako jsou fotografie a digitální snímky, vaše předvolby komunikace; dotazy, které zasíláte společnosti Santen;
 • Profesní údaje, jako je vaše firemní adresa, firemní e-mailová adresa, pracovní telefonní čísla, pracovní pozice / pozice, informace o vzdělání, odborná kvalifikace, pracovní zkušenosti, členství v asociacích, profesionální sítě, programy a činnosti, kterých jste se účastnili;
 • Identifikační údaje, jako jsou vaše registrační/identifikační údaje (například čísla průkazu totožnosti), pokud jsou požadovány k poskytování služeb Santen, včetně přístupu na místě do areálu Santen);
 • Finanční informace, jako je název banky, bankovní účty, čísla kreditních karet (k účelům služeb poskytovaných externími poskytovateli);
 • Údaje o zdravotním stavu, biometrické/genetické údaje týkající se identifikovatelných nebo neidentifikovatelných fyzických osob, a to pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy je to striktně povoleno dle příslušných právních předpisů (včetně případů souvisejících s řízením rizik společnosti Santen a s programy hodnocení bezpečnosti léčiv, případně k účelům přístupu návštěvníků na stránky společnosti Santen); a
 • Digitální data generovaná z vašeho používání našich webových stránek nebo k účelům poskytování služeb společnosti Santen, jako je IP adresa, přihlašovací údaje uživatele, identifikační číslo zaměstnance, typ a verze vašeho prohlížeče, nastavení časového pásma, čas, který uživatel strávil na jednotlivé stránce, interní analýza cesty a/nebo další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platforma a další data přenášená prostřednictvím souborů cookie. Tyto údaje se shromažďují a používají pouze v agregované podobě, která neumožňuje okamžitou identifikaci; je možné je využívat mimo jiné ke zjišťování odpovědnosti v případě hypotetické trestné činnosti namířené proti webovým stránkám nebo na žádost orgánů veřejné správy.

Jak získáváme osobní údaje

Ve většině případů bude Santen shromažďovat údaje přímo od vás, i když někdy získáváme údaje o vás z veřejně dostupných zdrojů nebo ze zdrojů třetích stran, mezi něž patří zejména (avšak nikoli pouze) následující:

 • Váš zaměstnavatel, když potřebujeme zpracovávat osobní údaje týkající se pracovníků našich poskytovatelů služeb;
 • Santen může shromažďovat informace o zdravotnících z veřejně dostupných zdrojů nebo ze zdrojů třetích stran k účelům marketingu a výzkumu a ověřovat profesní údaje (zejména včetně pomocí přístupu k veřejně dostupným údajům, národním registrům nebo databázím třetích stran);
 • Zdravotníci nebo další třetí strana mohou poskytnout společnosti Santen údaje o pacientech v případech, kdy je to nutné podle příslušných zákonů týkajících se bezpečnosti léčiv a řízení rizik;
 • Santen může shromažďovat údaje z vašeho počítače nebo jiného zařízení, které používáte k návštěvě webových stránek Santen, jako je adresa internetového protokolu (IP), název domény, poskytovatel internetových služeb (ISP), údaje o datu a času vaší žádosti a další informace získané sledovacími technologiemi. Přečtěte si naše Zásady používání cookies.
 • Údaje je možné sdílet v souladu s platnými zákony o ochraně údajů v rámci skupiny Santen, do níž náleží přidružené společnosti z celého světa.

Když budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, můžete odmítnout. Pokud se však rozhodnete neposkytnout údaje, jež jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadované služby, může se stát, že vám tyto služby nebudeme moci poskytnout. 

Účely zpracování osobních údajů

Santen bude zpracovávat vaše osobní údaje pouze k účelům povoleným platnými zákony včetně českého Zákona o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a podmínek stanovených v těchto Zásadách. Účely zpracování údajů mohou zahrnovat mimo jiné následující:

 • Správa naší obchodní činnosti a dodávání vám zboží a poskytování služeb:  za účelem spravování naší obchodní činnosti a služeb, včetně plnění našich závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi resp. vaším zaměstnavatelem a námi (např. zpracování vyúčtování a fakturace).
 • Správa našich vztahů/komunikace s fyzickými osobami: například odpovědi na dotazy a komentáře nebo dotazy ohledně žádostí, studií či služeb, zvaní osob na akce pořádané společností Santen, předkládání návrhů na budoucí potřeby služeb.
 • Za účelem spolupráce a výzkumu: například aby společnost Santen mohla přijímat informovanější a objektivnější rozhodnutí při identifikaci a kontaktech se zdravotníky a hlavními tvůrci veřejného mínění a řízení spolupráce se zdravotníky.
 • Nábor pracovníků: zpracování profesních údajů za účelem posouzení vhodnosti konkrétních osob pro volné pracovní pozice ve společnosti Santen.
 • Průzkumy trhu: zpracování údajů o fyzických osobách k účelům zákonem povoleného průzkumu trhu. Z průzkumů a rozhovorů s pacienty a zdravotníky shromažďujeme údaje, jež nám pomáhají vylepšovat naše produkty a služby.
 • Přímý marketing: za účelem poskytování propagačních materiálů a provádění marketingových a propagačních aktivit s fyzickými osobami v souladu s platnými zákony.
 • Fungování webových stránek: za účelem zajištění toho nejefektivnějšího způsobu prezentace našich webových stránek pro vás a vaše zařízení.
 • Povinnosti vyplývající ze zákona nebo z regulačních předpisů a nařízení donucovacích orgánů a soudní příkazy: za účelem plnění našich závazků vyplývajících ze zákona nebo z regulačních předpisů (předkládání zpráv k účelům posouzení bezpečnosti informací a stížností týkající se kvality produktů) nebo za účelem dodržování požadavků týkajících se transparentnosti ve vztahu k převodům hodnoty z naší strany na zdravotníky.

Santen bude zpracovávat osobní údaje i k dalším účelům, pokud je takové zpracování v souladu se zákonem (např. k účelům archivace, vědeckého výzkumu nebo průzkumu trhu) nebo pokud je ze zákona povinna tak činit (např. předkládání informací týkajících se řízení rizik ve společnosti Santen a plnění povinností ve vztahu k bezpečnosti léčiv).

Právní základ zpracování

Santen zpracovává osobní údaje na základě jednoho nebo několika z následujících důvodů:

 • V případě, že jste udělili souhlas (který můžete následně kdykoli odvolat, a to i bez uvedení důvodu);
 • V případě, kdy musíme plnit své smluvní závazky vůči vám;
 • V případě, kdy je zpracování nezbytné k tomu, abychom dodrželi své povinnosti vyplývající ze zákona;
 • V případě, kdy je zpracování nezbytné k ochraně důležitých zájmů některé fyzické osoby;
 • V případě, kdy je zpracování nezbytné ve veřejném zájmu nebo při plnění veřejného úkolu; nebo
 • V případě, kdy je zpracování v legitimním zájmu společnosti Santen, například kdy Santen zpracovává údaje k účelům vědeckého a statistického výzkumu, k účelům vědeckého vývoje, k účelům vylepšování našich produktů a služeb, k účelům vytváření bezpečnostních opatření k ochraně zaměstnanců společnosti Santen, jejích smluvních partnerů, pacientů, informací a dalších aktiv a za účelem prevence trestné činnosti (jako jsou podvody, finanční kriminalita a krádeže duševního a průmyslového vlastnictví) a za účelem zajišťování nedotčenosti její výroby a dalších procesů, případně jinými způsoby, jež jsou nezbytně nutné k provozování její obchodní činnosti.

Zvláštní kategorie údajů

Kromě výše uvedeného platí, že pokud Společnost Santen zpracovává zvláštní kategorie údajů týkajících se fyzických osob (tj. informace o jejich zdravotním stavu, etnickém původu, náboženském vyznání, členství v odborových organizacích, genetické a biometrické údaje apod.), je oprávněna tak činit pouze v souladu s platnými zákony a předpisy. Takové zpracování společnost Santen zakládá na splnění následujících podmínek:

 • Příslušná fyzická osoba udělila výslovný souhlas;
 • Je to vyžadováno k výkonu práv a plnění povinností souvisejících s pracovněprávními vztahy;
 • Je to vyžadováno z hlediska důležitých zájmů jakékoli fyzické osoby;
 • Zpracování je nezbytné k účelům poskytování zdravotní péče nebo pracovní medicíny v souladu se smlouvami s poskytovateli zdravotních služeb; a
 • Zpracování je nezbytné k účelům vědeckého výzkumu.

Přesměrování na jiné webové stránky

Z těchto webových stránek můžete pomocí speciálních odkazů přejít na jiné webové stránky třetích stran. Santen nevyjadřuje svůj souhlas s obsahem takových webových stránek či služeb ani je nedoporučuje a nepřijímá jakoukoli odpovědnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s jakýmikoli jinými aktivitami nebo obsahem na takových stránkách třetích stran, na něž její webové stránky odkazují. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany soukromí a veškeré další zásady na všech stránkách, které navštěvujete. Pamatujte, že prohlášení uvedená v těchto Zásadách se vztahují pouze na údaje shromažďované společností Santen.

Místo zpracování údajů a formy jejich předávání

Společnost Santen Oy má sídlo ve Finsku. Santen rovněž prostřednictvím svých přidružených společností působí v Japonsku a v dalších státech po celém světě. K vašim osobním údajům mohou mít přístup přidružené společnosti Santen se sídlem v Evropské unii („EU“) resp. v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) a v určitém rozsahu povoleném platnými zákony o ochraně údajů také přidružené společnosti Santen se sídlem mimo EU/EHP a dále vybraní poskytovatelé služeb a partneři se sídlem v České republice, Finsku, EU/EHP nebo jinde na světě. 


Pokud společnost Santen zpracovává osobní údaje v zemích, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako v České republice nebo ve Finsku, zavede Santen přiměřená a vhodná právní, technická a organizační bezpečnostní opatření s cílem zajistit bezpečnost zpracování, zejména k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo prozrazením. Pokud nebude Evropskou komisí přijato rozhodnutí o přiměřenosti, zavede Santen vhodné mechanismy přenosu údajů (jako jsou standardní smluvní klauzule EU (SCC)) pro jakýkoli přeshraniční přenos údajů z Finska kterékoli přidružené společnosti nebo třetí straně (správce nebo zpracovatel) se sídlem ve třetí zemi mimo EU/EHP s cílem tyto přenosy zabezpečit a dosáhnout odpovídající úrovně ochrany údajů.

Smluvní ujednání s třetími stranami a předávání údajů do zahraničí

Jako správce údajů si Santen klade za cíl zavést vysokou úroveň ochrany údajů a soukromí pro své subjekty údajů i partnery. Za tímto účelem společnost Santen vypracovala a ve svých smluvních ujednáních s třetími stranami, jež společnosti Santen poskytují své služby jako zpracovatelé údajů v souladu s platnou legislativou upravující ochranu údajů, používá specifické formulace týkající se ochrany soukromí a bezpečnosti.


Prostřednictvím těchto smluvních ujednání odpovídajících jejím zásadám ochrany soukromí společnost Santen stanoví rozsah, předmět, dobu trvání a účel činností v oblasti zpracování údajů prováděných jejími zpracovateli údajů a jejich případnými dílčími zpracovateli, jakož i typy zpracovávaných osobních údajů a kategorie subjektů údajů, jichž se takové zpracování týká. Dále jsou uvedeny informace týkající se povinností poskytovatele služeb v jeho roli zpracovatele údajů, které obsahují orientačně jeho povinnosti mlčenlivosti, postup, který je třeba dodržovat v případě narušení bezpečnosti údajů, informace týkající se spolupráce ve vztahu k dotazům od subjektů údajů a úřadů, pomoc při provádění posouzení vlivu na ochranu údajů, mechanismy přenosu údajů do zahraničí, které mají být provedeny v případě přeshraničních přenosů údajů, zvláštní pravidla náležité péče a zapojení dílčích zpracovatelů, provádění příslušných bezpečnostních opatření a závazky odškodnění za porušení ochrany osobních údajů.


Naši poskytovatelé služeb jsou povinni se chovat transparentně a informovat nás předem o svých přidružených společnostech a jakýchkoli externích spolupracovnících (kteří působí jako dílčí zpracovatelé), kteří se mohou podílet na zpracovatelské činnosti. V případě, že se poskytovatel služeb a/nebo kterýkoli z jeho spolupracovníků nachází mimo Českou republiku, Finsko, EU a/nebo EHP, požadujeme, aby v případě potřeby zavedl také vhodné mechanismy přenosu dat s takovými třetími stranami, které se použijí na všechny další přenosy; jedná se zejména o standardní smluvní doložky EU (SCC) schválené Evropskou komisí, pokud nebylo přijato rozhodnutí o adekvátnosti a/nebo pokud neexistují jiné certifikace související s ochranou údajů používané takovými třetími stranami. Tento přístup zavádí a udržuje vysokou úroveň ochrany údajů a soukromí fyzických osob, se kterými komunikujeme v České republice, EU i mimo ni.

Zpřístupnění osobních údajů

Osobní údaje nejsou rozesílány nespecifikovaným příjemcům. Santen poskytuje vaše osobní údaje třetím stranám jako příjemcům v rozsahu, v jakém tyto údaje potřebují znát, a za předpokladu, že je to v přiměřené míře povoleno za účelem naplňování jejích legitimních obchodních cílů, a v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona. Vaše osobní údaje budou poskytovány pouze v souladu s platnými zákony a prostřednictvím smluvních ujednání budou zavedena vhodná bezpečnostní opatření zajišťující ochranu vašich osobních údajů.


Aby společnost Santen mohla provozovat svou obchodní činnost, může rovněž poskytnout osobní údaje třetím stranám, jako jsou veřejné či regulační orgány nebo vládní instituce (vláda, včetně ministerstev odpovídajících za sociální programy a dávky), třetí strany poskytující společnosti Santen služby (jako jsou např. poskytovatelé služeb provádějící audit, poskytující IT služby, pomáhající při provádění klinických studií nebo je spravující, konzultační či outsourcingové společnosti, poskytovatelé hostingu, eventové agentury, cestovní kanceláře a agentury, banky a pojišťovny a další poskytovatelé podpůrných či administrativních služeb, kteří nám poskytují podpůrné služby), obchodní partneři a spolupracovníci (jako jsou externí vědci, diagnostické laboratoře), kteří provádějí kontrolu a pomáhají společnosti Santen s činnostmi v oblasti poskytování zdravotní péče. Kromě toho může dojít k poskytnutí osobních údajů, pokud dojde k akvizici společnosti Santen nebo podstatné části jejího majetku třetí stranou, v kterémžto případě budou osobní údaje, jež máme v držení o fyzických osobám, zahrnuty do převáděného majetku, nebo pokud bude společnost Santen povinna takové údaje poskytnout nebo sdělit za účelem splnění povinnosti nebo vyhovění žádosti vyplývající ze zákona nebo regulačního předpisu.
Bližší informace včetně jmen zpracovatelů údajů je možno si vyžádat e-mailem od pověřence společnosti Santen EMEA odpovědného za ochranu osobních údajů na adrese privacy-emea@santen.com.

Zabezpečení a uchovávání údajů

Přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami, příslušnými zákony a předpisy o ochraně údajů a mezinárodními bezpečnostními normami. Veškeré údaje, které nám poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených serverech a jsou přístupné a používané v souladu s našimi zásadami a standardy zabezpečení. Společnost Santen implementovala přiměřené fyzické, technické a manažerské kontroly a ochranná opatření, jež chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, prozrazením, pozměněním a zničením. Mezi tato opatření mohou patřit především, avšak nikoli pouze, následující: firewally, kontroly přístupu, šifrování uložených informací, rozdělení povinností a obdobné bezpečnostní protokoly. Přístup k vašim osobním údajům je omezen na omezený počet zaměstnanců společnosti Santen, jejichž povinnosti přiměřeně vyžadují tyto informace, a na třetí strany, s nimiž společnost Santen uzavírá smlouvy o provádění obchodních činností jejím jménem. Naši zaměstnanci byli proškoleni o důležitosti ochrany soukromí a o tom, jak náležitě a bezpečně nakládat s osobními údaji a spravovat je.


Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, ke kterým byly údaje shromážděny, a dalších povolených souvisejících účelů. Údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pokud to vyžadují nebo pokud to společnosti Santen povolují příslušné zákony nebo předpisy. Jakmile vaše údaje již nebudou potřeba, budou buď nevratně anonymizovány (a anonymizované informace mohou být uchovány), nebo bezpečně zničeny.

Automatizované rozhodování

Společnost Santen prostřednictvím svých webových stránek ani obecně nepřijímá rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování jednotlivce, pokud vás nebudeme informovat jinak.

Možnost volby ve vztahu k marketingu

Pokud budeme mít v úmyslu použít vaše údaje k marketingovým účelům nebo pokud budeme mít v úmyslu poskytnout vaše údaje k těmto účelům jakékoli třetí straně, požádáme vás v případě potřeby o váš souhlas. V případě přímé reklamy na naše produkty a/nebo služby prostřednictvím elektronické komunikace (např. e-mail) podnikneme veškeré kroky vyžadované platnými zákony, abychom vám nabídli způsob, kterým můžete souhlasit s přijímáním dalších reklamních materiálů. V každém případě máte vždy právo vznést námitku proti tomu, aby byly osobní údaje použity k účelům přímého marketingu a zasílání vědeckých informací a zpravodajů, a/nebo můžete váš souhlas odvolat. Můžete rovněž kdykoli využít svých práv tím, že nás budete kontaktovat způsobem popsaným níže.

Vaše práva v souvislosti s ochranou údajů

Podle platných zákonů a s výhradou případných zákonných omezení máte právo nás požádat o následující:

 • Poskytnutí bližších informací ohledně zpracování vašich osobních údajů;
 • Poskytnutí přístupu k vašim osobním údajům, jež o vás máme v držení;
 • Oprava případných nepřesností v osobních údajích, jež o vás máme v držení a které se ukáží být nepřesné nebo neúplné;
 • Vymazání jakýchkoli osobních údajů, jež nejsme nadále podle zákona oprávněni používat;
 • Poskytnutí kopie vašich údajů v digitálním formátu vám nebo třetí straně (přenositelnost údajů);
 • Ukončení konkrétního způsobu zpracování na základě odvolání vašeho souhlasu;
 • Máte právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování na základě legitimního zájmu nebo veřejného zájmu na zpracování údajů, pokud naše důvody takového zpracování nepřevažují nad vaším právem na ochranu vašich údajů; a
 • Omezení určitých aspektů zpracování vašich údajů.

Veškeré požadavky v souvislosti s ochranou údajů adresujte kanceláři Santen EMEA odpovědné za ochranu osobních údajů emailem: privacy-emea@santen.com.

Pokud vaše žádost nebude z naší strany včas vyřízena nebo pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí v souvislosti s kterýmkoli z vašich výše uvedených práv, můžete zaslat stížnost příslušnému dozorovému úřadu dle místa vašeho bydliště; v České republice je takovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a jeho kontaktní údaje naleznete zde. Můžete rovněž zaslat stížnost dozorovému úřadu společnosti Santen Oy, kterým je Kancelář ombudsmana pro ochranu údajů (Tietosuojavaltuutetun toimisto), jejíž kontaktní údaje nalezne zde.

Aktualizace zásad

Santen si vyhrazuje právo čas od času tyto Zásady upravovat tak, aby odrážely technologický pokrok, právní a regulační změny a obchodní postupy společnosti Santen, v souladu s platnými zákony. Pokud Santen změní své postupy v oblasti ochrany osobních údajů, aktualizovaná verze těchto Zásad bude tyto změny odrážet zveřejněním jakýchkoli revizí s příslušnou aktualizací data účinnosti uvedenou na konci těchto Zásad. Doporučujeme vám proto pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste byli průběžně informováni o tom, jak používáme vaše osobní údaje.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad nebo pokud si přejete získat více informací o postupech společnosti Santen v oblasti ochrany osobních údajů, kontaktujte naši kancelář Santen EMEA odpovědnou za ochranu osobních údajů e-mailem na adrese privacy-emea@santen.com.  

Poslední aktualizace: 24. září 2020.